Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec

Górne Młyny 5

Tel.: 75 612 13 09

Strona główna

 

Zarządzenie Nr 16

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 z oddziałami integracyjnymi

z dnia 19.11.2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu

w Bolesławcu

 

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych          w grupie II  ,,Rybki” w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 z oddziałami integracyjnymi      w Bolesławcu  w okresie od dnia  20.11.2020 do dnia 28.11.2020 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów .

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowe Przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

......................................

(podpis Dyrektora)

 

 

LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY DO DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że wznowienie sprawowania opieki przedszkolnej Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu  nastąpiło 25  maja 2020 r.

Placówka jest dostępna w  godzinach  funkcjonowania przedszkola od 6.00 do 16.00, ale w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji musimy znacząco ograniczyć liczbę dostępnych miejsc. Pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki mają:

▪️ dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

▪️ dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W celu zagwarantowania miejsc dla w/w dzieci prosimy rodziców spełniających opisane wyżej kryteria o składanie deklaracji dotyczącej korzystania z opieki w czasie epidemii COVID-19 do przedszkola  do  którego  dziecko jest zapisane, na  druku (deklaracji), który podpisany i wypełniony należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia  na skrzynkę mailową placówki, a w wersji papierowej dostarczyć najpóźniej w dniu przybycia dziecka do przedszkola.

Pozostałe miejsca będą udostępniane według kolejności zgłoszeń.

Deklaracje przekażą Państwu mailowo nauczycielki grup.

Z uwagi na rosnącą w Polsce ilość zakażeń COVID-19 apelujemy, aby z opieki przedszkolnej  korzystali tylko Ci rodzice, dla których jest ona koniecznością.

Kontakt tel. 75 612 13 09

lub mail:

mppsiedem@gmail.com

   Z poważaniem :

Dyrektor Miejskiego  Przedszkola Publicznego nr 7 z oddziałami integracyjnymi  w Bolesławcu.

Ewa Szachowicz

 

DLA RODZICÓW:

1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

  z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

 w czasie pandemii koronawirusa

 

2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli


OGŁOSZENIE

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO, NASZE PRZEDSZKOLE UCZESTNICZY W KONKURSIE

"NA BATERIE TEŻ JEST SPOSÓB",

 W ZWIĄZKU Z TYM PROSIMY O WRZUCANIE ZUŻYTYCH BATRII DO POJEMNIKA,

KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ PRZED DRZWIAMI  WEJŚCIOWYMI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA


Informacja o bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dorosłych i dzieci na telefon w Bolesławcu. 

Tutaj 

 

 

 

 Domowe Przedszkole

Szanowni Państwo, udostępniamy nowe zakładki

 "Pomysły na wspólne spędzanie czasu",

" Porady specjalistów na ten trudny czas"

"Domowe Przedszkole"

w których będziemy zamieszczać propozycje zabaw i zadań dla dzieci, a także linki do stron które warto z dziećmi odwiedzić. Zachęcamy do wchodzenia na naszą stronę i wykorzystywania materiałów w dniach, kiedy musimy wszyscy sobie jakoś radzić. Życzymy wszystkim cierpliwości w oczekiwaniu na zakończenie zawieszenia zajęć przedszkolnych.

UWAGA

MOPS uruchamia profesjonalną pomoc psychologiczną

 od godziny 13.00 do 15.00,

w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

Pomoc będzie udzielana przez telefon,

pod numerem telefonu 607872517

DRODZY RODZICE !!!! 

Funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia dydaktyczne zostaną zawieszone od 12 marca br.
  • 12 i 13 marca 2020 będą w przedszkolu prowadzone  tylko działania opiekuńcze;
  •  od dnia 16 marca br. przedszkole zostanie zamknięta;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; Z-15A

Rodzicu, 
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola;

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

 

I SPOTKANIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

"INTEGRACJA SENSORYCZNA-INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ DZIECI"

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu wraz z czeskim Przedszkolem z Novego Mesta pod Smrkem  rozpoczęło realizację projektu „Integracja sensoryczna - inwestycją w przyszłość dzieci” 

 

W dniach 22-24.11.2019r. odbyło się pierwsze spotkanie. Projekt  był realizowany poprzez: szkolenie dla polskich i czeskich nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz warsztaty metodyczne dla dzieci i ich rodziców.

 

Przez trzy dni w Świeradowie Zdroju 29 nauczycieli z Polski i Czech uczestniczyło w szkoleniu podczas którego zapoznało się z zasadami terapii Integracji Sensorycznej oraz z tym, jak funkcjonuje ona i jakie jest do niej podejście po obu stronach granicy. Ogromne znaczenie miała tu wymiana doświadczeń nauczycieli polskich i czeskich nauczania przedszkolnego, pracujących z dziećmi z dysfunkcjami.

 

W wyjazdowych warsztatach wzięło udział także 25 dzieci wraz z opiekunami. Rodzice wraz z nauczycielami mieli możliwość zapoznania się w praktyczny sposób z elementami metody Integracji Sensorycznej; zyskać nową i poszerzyć już zdobytą wiedzę w tym zakresie, w jakim jest ona im potrzebna. Dzieciom z dysfunkcjami umożliwiono korzystanie z elementów terapii metody Integracji Sensorycznej poprzez doświadczanie jej podczas zajęć na  basenie i sali gimnastycznej.

 

 

 

W marcu 2020 roku przewidziany jest wyjazd polskich dzieci do Czech, które będą  brały udział w zajęciach z integracji sensorycznej przygotowanych przez nauczycielki przedszkola z Novego Mesta pod Smrkem.

 

Projekt „Integracja sensoryczna - inwestycją w przyszłość dzieci”  CZ.11.120/0.0/0.0/16_012/0001906 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.Całkowitykoszt projektu to 19 560,45 euro.

"Integracja sensoryczna- inwestycją w przyszłość dzieci"

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu wraz z czeskim Przedszkolem z Novego Mesta pod Smrkem  rozpoczęło realizację projektu „Integracja sensoryczna - inwestycją w przyszłość dzieci” 

 

Projekt „Integracja sensoryczna - inwestycją w przyszłość dzieci”  CZ. 11.120/0.0/0.0/16_012/0001906 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Całkowity koszt projektu to 19 560,45 euro.

 

Celem projektu jest:

 

 1. Zapoznanie nauczycieli przedszkoli z zasadami terapii Integracji Sensorycznej oraz z tym, jak funkcjonuje ona i jakie jest do niej podejście po obu stronach granicy.

 

2. Zapoznanie rodziców dzieci z dysfunkcjami z zyskaną przez nauczycieli wiedzą w tym zakresie, w jakim jest ona im potrzebna.

 

3. Umożliwienie dzieciom z dysfunkcjami korzystania z elementów terapii metody Integracji Sensorycznej  na obszarach objętych projektem.

 

Projekt będzie realizowany poprzez: warsztaty metodyczne dla polskich i czeskich nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz odbędą się zajęcia z Integracji Sensorycznej dla dzieci i ich rodziców. Przewidziane są również spotkania integracyjne  organizowane w Bolesławcu i Novym Mescie pod Smrkem. Projekt zakończony zostanie Festynem z okazji otwarcia Ogródka Sensorycznego w Bolesławcu z udziałem polskich i czeskich dzieci oraz nauczycieli.

 

W ramach podejmowanych działań projekt przyczyni się do wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i czeskimi nauczycielami wychowania  przedszkolnego. Da możliwość zapoznania się ze stroną dydaktyczną np.: sposobem prowadzenia pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz z dziećmi z dysfunkcjami po obu stronach granicy. Umożliwi poszukiwania nowych innowacyjnych rozwiązań pracy z dziećmi w zakresie elementów terapii metody Integracji Sensorycznej.