Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

Rekrutacja do miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu na rok szkolny 2018/2019

 

odbędzie się

od 12 lutego 2018 r. do 26 lutego 2018 r. do godz. 13.00 
z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

 

 

 

Przy pomocy tej strony www.boleslawiec.przedszkola.vnabor.pl będziecie się Państwo mogli zalogować, uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji,
harmonogramu przyjęć do przedszkoli oraz wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

 

Uwaga!

 

Wypełniony i wydrukowany wniosek należy złożyć w przedszkolu wskazanym we wniosku, tzw. przedszkolu pierwszego wyboru.
Bliższych informacji dotyczących szczegółów związanych z rekrutacją udzielają dyrektorzy przedszkoli.ZASADY REKRUTACJI


Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu na rok szkolny 2018/2019
Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w bolesławieckich przedszkolach adresowana jest do mieszkańców miasta Bolesławiec – podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu miasta Bolesławiec.
Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Bolesławcem mogą być przyjęte do miejskich przedszkoli publicznych, jeżeli po przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami (Rekrutacja – sierpień 2018).
W miejskich przedszkolach publicznych realizowana jest obowiązkowa bezpłatna podstawa programowa w godz. od 8.00 do godz. 13.00. Pobyt dzieci 3, 4, 5-letnich wykraczający poza określony czas podlega opłacie zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2198 ze zm.) oraz Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr XXXII/335/2017 r. z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w miejskich przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec, tj. 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego wyłączając dzieci sześcioletnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci 6-letnie i starsze uczęszczające do miejskich przedszkoli publicznych realizujące roczne przygotowanie przedszkolne objęte są dofinansowaniem w ramach subwencji oświatowej (ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1453)
I. Wybór przedszkoli
1. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
2. Nabór elektroniczny nie dotyczy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - Zasady rekrutacji znajdują się w pkt .II .
3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które aktualnie korzystają z usług publicznego przedszkola i złożyli w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie biorą udziału w rekrutacji (dane dziecka wprowadza przedszkole do którego uczęszcza dziecko).
4. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy art.154 ust.1pkt 1 w związku z art.29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 zmiany: Dz.U. z 2017 r. poz.949, poz.2203 ) oraz w związku z art. 204 ust.1 pkt 1 i art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci na pełny pobyt (9 godzin) w wieku od 3 do 6 lat.
Wyjątek stanowi Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy przy ul. Zygmunta Augusta 16 b w Bolesławcu z dwoma oddziałami żłobkowymi, do których przyjmowane są dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do lat 3. Wysokość opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym określa Uchwała Nr XLVIII/397/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu
2
http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=149650
6. Przydział dzieci do właściwych grup nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
7. W przypadku dzieci o skróconym pobycie rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:
- zadeklarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie składania wniosku,
- pokrycia kosztów wyżywienia za posiłki przypadające w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z ramowym rozkładem dnia.
8. Do elektronicznej rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie miasta Bolesławiec, które:
- nie korzystają z usług żadnego przedszkola,
- chcą zmienić dotychczasowe przedszkole lub zmienić warunki przyjęcia dziecka do przedszkola.
Uwaga
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola lub zmienić warunki na jakich dziecko zostało przyjęte do przedszkola, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzic musi pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.
9. Rodzice/opiekunowie prawni dokonują wyboru przedszkola zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (maksymalnie 3 przedszkola).
10. Przedszkole, które rodzice/opiekunowie prawni wybrali na pierwszym miejscu, nazywane jest Przedszkolem 1-ego wyboru.
11. Kwalifikowanie dzieci odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.
12. Liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.
13. Punkty za spełnienie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
- zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które spełnia dziecko.
- dostarczono do Przedszkola 1-ego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
Niezłożenie w terminie zgodnym z harmonogramem naboru wniosku do przedszkola I-go wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
- sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w systemie.
II. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych.
Nabór w/w dzieci odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. Przyjmowane są dzieci
w wieku od 3 do 8 lat.
3
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci starający się o przyjęcie do placówki zobowiązani są do złożenia w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Górne Młyny 5 w Bolesławcu w terminie zgodnym z harmonogramem naboru, następujących dokumentów:
- wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola (wniosek do pobrania w przedszkolu),
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- dokumentacji medycznej,
- opinii.
O zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora, po przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami i obserwacji dziecka. Rodzice dziecka powinni odwiedzić przedszkole razem z dzieckiem jeszcze przed dokonaniem kwalifikacji w terminie indywidualnie umówionym z dyrektorem przedszkola. Umożliwi to dokonanie wstępnej diagnozy funkcjonalnej dziecka i trafnej kwalifikacji do grupy wiekowej.
III. Składanie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola
Warunkiem koniecznym do umieszczenia dziecka na liście ostatecznie przyjętych do przedszkola jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego, w wyznaczonym terminie, oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola.
Uwaga:
Niezłożenie przez rodzica/opiekuna prawnego w wyznaczonym terminie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
IV. Tryb odwoławczy
W przypadku zakwestionowania przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka wyników rekrutacji, dopuszcza się możliwość wniesienia pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego publicznego przedszkola. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic/opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego
V. Warunki i kryteria przyjęć:
Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest jego zamieszkanie na terenie miasta Bolesławiec.
W przypadku większej liczby dzieci spełniających w/w warunek niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 zmiany: Dz.U. z 2017 r. poz.949, poz.2203):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
4
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W/w kryteria mają jednakową wartość.
W przypadku, kiedy dzieci uzyskały taką samą liczbę punktów lub przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap rekrutacyjny, w którym są brane pod uwagę tzw. „kryteria gminne” określone przez Radę Miasta Bolesławiec - Uchwała Nr XLIV/454/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=186848
1) Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą własną działalność gospodarczą lub studiują w systemie dziennym oraz dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.
2) Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu
3) Dziecko, którego tylko jeden rodzic/opiekun prawny jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzi własną działalność gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym.
VI. Sposób dokumentowania spełniania kryteriów ustawowych:
Ad. 1) dla „wielodzietność rodziny kandydata” - oświadczenie o wielodzietności (wychowujących troje lub więcej dzieci) rodziny dziecka o następującej treści:
„Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że moje dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, składającej się z trojga lub więcej dzieci”. Załącznik nr 1.
Ad. 2) dla „niepełnosprawność kandydata” – oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Ad. 3) i ad. 4) dla „niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata”- oryginał orzeczenia orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ((tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz.
5
1257 ze zm.). odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
Ad. 5) dla „niepełnosprawność rodzeństwa kandydata” - oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ((tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Ad. 6) dla „samotne wychowywanie kandydata w rodzinie” - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem o następującej treści: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że wychowuję samotnie dziecko………… (imię i nazwisko dziecka) ………….. i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem”. Załącznik nr 2.
(Samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie1 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
Ad. 7) dla „objęcie kandydata pieczą zastępczą” – oryginał dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.697 ze zm), notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokument może być Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U.z 2017 r., poz.697 ze zm.) składany także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów określonych przez Radę Miasta Bolesławiec:
Ad. 1), Ad. 3) dla „dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie są zatrudnieni w pełnym
1Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka . Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.
6
wymiarze czasu pracy, prowadzą własną działalność gospodarczą lub studiują w systemie dziennym oraz dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko” ,”dziecko, którego tylko jeden rodzic/prawny opiekun jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzi własną działalność gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym” - oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzający zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów lub zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej z podaniem numeru NIP, następującej treści: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………….., adres………………, NIP………………………….”. Załącznik nr 3.
Ad. 2) dla dziecka, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu oświadczenie o następującej treści „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że moje ………… (imię i nazwisko dziecka) urodzone …………..w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuowało edukację przedszkolną w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr …………..Załącznik nr 4.
W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z ustawy Prawo Oświatowe oraz kryteriów określonych przez Radę Miasta Bolesławiec, nie będą one uwzględniane w procesie rekrutacji.
VII. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub w trakcie roku szkolnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, prowadzone według zasad postępowania ogólnego.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.poz.2232);
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).;
4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1453;
5. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze.zm);
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).;
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).;
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) ;
9. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017, poz. 2198 ze zm.)
SERDECZNIE GRATULUJEMY

W piątek, 1 grudnia 2017 r, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła Bolesławiecka Spartakiada Przedszkolaków, która zaliczana jest do najważniejszych imprez sportowych najmłodszych bolesławian. Organizatorami spartakiady są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Football Academy Bolesławiec. W sportowych zmaganiach uczestniczyło jedenaście przedszkoli. W generalnej klasyfikacji pierwsze miejsce zdobyło Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7. Drugie miejsce zajęło MPP nr 4. Na trzecim miejscu znalazło się MPP nr 5. Uczestnikami zawodów były reprezentacje przedszkoli wyłonione w eliminacjach.

RELACJA TVDZIEŃ MISIA

W naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Misia. W tym roku kaźdy przebierał się w znane postacie z bajek i przynosił własne misie. A wszystko po to, by móc zaprezentować się z grupą przed całym przedszkolem. Tańce, śpiewy, wiersze, a przede wszystkim fantastyczna zabawa królowały w tym dniu we wszystkich grupach."IŚĆ ZA MARZENIEM"- SPOTKANIE W BIBLIOTECE

16 listopada grupa Misiów uczestniczyła w warsztatach multisensorycznych "Morskie opowieści" , w ramach projektu który realizuje Miejska Biblioteka Publiczna. Spotkanie rozpoczęło się pogadanką na temat "Morskich opowieści", Pani pokazywała zdjęcia z żaglówkami, rafy koralowej, różne muszle , kompas. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach: bawiły się w przeciąganie liny, wyciąganie człowieka zza burty. Na koniec dzieci miały moźliwość ubraniaw pianki do nurkowania, stroju kapitana, kamizelki ratunkowe. Wszyscy świetnie się bawili


RELACJA TV (OD 15 MINUTY)


GRATULUJEMY I MIEJSCA

Reprezentanci naszego Przedszkola z grupy "Biedronki" zdobyli pierwsze miejsce w zawodach sportowych organizowanych przez Straź Miejską


Przedszkolaki w dniu swojego święta powitały Jesień 

29.09.2017 obchodzimy Światowy Dzień Przedszkolaka Z tej okazji w naszym Przedszkolu odbyła się uroczystość Kaźda grupa ubrała się w inny kolor, a takźe zaprezentowała swoje umiejętności wokalno- taneczne Wszystkiemu przyglądała sie Pani Jesień, która z tej okazji przybyła do naszego Przedszkola. Na koniec wybraliśmy się na spacer ulicami Bolesławca, aby mieszkańcom wręczyć kolorowe upominki, źycząc "Miłego Dnia" Odwiedziliśmy równieź Ratusz, aby wręczyć przygotowany przez dzieci i Jesień kosz pięknych jesiennych dyń i wrzosów.

 

 

Biedronki w Muzeum
Bolesławiec słynie z ceramiki i o tym wie juź nawet przedszkolak.Jak wyglądają, jak powstają najpiękniejsze biało-niebieskie wzory miały okazję obejrzeć pięciolatki z naszego Przedszkola Grupa "Biedronek" odwiedziła Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

 

 

Policja w Przedszkolu

Wrzesień to miesiąc, w którym rozmawiamy w Przedszkolu o bezpieczeństwie.Dzieci dowiadują się jak wygląda praca policjanta, jego mundur i radiowóz. Grupa "Motylki" zaprosiła do swojej sali dzielnicowego, który opowiedział o bezpiecznym poruszaniu się po drodze, o niebezpieczeństwie związanym z kontaktami z obcymi ludźmi Na koniec zaprowadził nas na skrzyźowanie, gdzie dzieci w praktyce mogły przećwiczyć przechodzenie przez ulicę bez sygnalizacji. W nagrodę, za prawidłowe i sprawne przechodzenie przez pasy pan Policjant zaprosił dzieci do obejrzenia radiowozu i nawet pozwolił włączyć syrenę

 

Wrzosowa Kraina

13.09.2017 Dzieci z grupy "Motylki" wzięły udział w zajęciach terenowych z zakresu edukacji przyrodniczo-regionalnej, prowadzonych metodami warsztatowymi w gospodarstwie agroturystycznym we ,,Wrzosowej krainie” na terenie Przemkowskiego parku Krajobrazowego. W ramach projektu Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej p.t. ,,Bolesławianie dbają o środowisko przyrodnicze”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Przedszkolaki sprzatają świat!!!!

Jak co roku całe Przedszkole ruszyło sprzątać świat. Od Maluszków do Starszaków - kaźdy wie, źe o świat naleźy dbać. Wyrzucanie śmieci do śmieci, segregując je do odpowiednich pojemników ma opanowane kaźde dziecko i mogło udowodnić to właśnie tego dnia Uzbrojeni w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci dzieci dzielnie sprzątały teren w dalszej i bliźszej okolicy naszego przedszkola

Dzień Uważności

 

Uważność jest polskim odpowiednikiem angielskiego pojęcia mindfulness, opisywanego jako specyficzny rodzaj uwagi, skierowanej na bieżący moment, na bycie TU i TERAZ, na doświadczanie życia w każdej sekundzie, wraz ze wszystkimi emocjami, doznaniami i myślami. Taka samoobserwacja i samopoznanie prowadzą do pozbycia się nawykowych ocen, przywiązań i reakcji, na rzecz świadomych wyborów i wolności.

 

Dzień Uważności
czytaj więcej

Galerie

 11.09.2017 GRUPA MISIE ODWIEDZIŁA ZAKŁADY CERAMICZNE MANUFAKTURA