Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna


 Od 19 kwietnia 2017 r. do 5 maja 2017 r. do godz. 13.00 możliwa będzie elektroniczna rejestracja kandydatów przystępujących do naboru.
Więcej informacji TUTAJ

Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli publicznych
w Bolesławcu na rok szkolny 2017/2018

 

Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli publicznych
w Bolesławcu na rok szkolny 2017/2018

 

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w bolesławieckich przedszkolach adresowana jest do mieszkańców miasta Bolesławiec – podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu miasta Bolesławiec.

Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Bolesławcem mogą być przyjęte do miejskich przedszkoli publicznych, jeżeli po przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami (Rekrutacja – sierpień 2017).

 

 W miejskich przedszkolach publicznych realizowana jest obowiązkowa bezpłatna podstawa programowa w godz. od 8.00 do godz. 13.00. Pobyt dzieci 3, 4, 5-letnich  wykraczający poza określony czas podlega opłacie zgodnie z ustawą o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 zmiany: poz. 1954, 1985) oraz Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr XXXII/335/2017 r. z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w miejskich przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec, tj. 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego wyłączając dzieci sześcioletnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci 6-letnie i starsze uczęszczające do miejskich przedszkoli publicznych realizujące roczne przygotowanie przedszkolne objęte są dofinansowaniem w ramach subwencji oświatowej (ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 r. poz. 1985)

I. Wybór przedszkoli

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
 2. Nabór  elektroniczny nie dotyczy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - Zasady rekrutacji znajdują się w pkt .II .
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które aktualnie korzystają z usług publicznego przedszkola i złożyli w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie biorą udziału w rekrutacji (dane dziecka wprowadza przedszkole do którego uczęszcza dziecko).
 4. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy art.154 ust.1pkt 1 w związku z art.29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz w związku z art. 204 ust.1 pkt 1 i art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
 5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci na pełny pobyt (9 godzin) w wieku od 3 do 6 lat.

Wyjątek stanowi Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy przy
ul. Zygmunta Augusta 16 b w Bolesławcu z dwoma oddziałami żłobkowymi, do których przyjmowane są dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do lat 3. Wysokość opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym określa Uchwała Nr XLVIII/397/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt
i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy
w Bolesławcu    

http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=149650

 

 

6. Przydział dzieci do właściwych grup  nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

7. W przypadku dzieci o skróconym pobycie rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:

- zadeklarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie składania wniosku,

- pokrycia kosztów wyżywienia za posiłki przypadające w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z ramowym rozkładem dnia.

 

8. Do elektronicznej rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce          zamieszkania na terenie miasta Bolesławiec, które:

- nie korzystają z usług żadnego przedszkola,

- chcą zmienić dotychczasowe przedszkole lub zmienić warunki przyjęcia dziecka
do przedszkola.

 

Uwaga

 

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola lub zmienić warunki na jakich dziecko zostało przyjęte do przedszkola, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji
na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzic musi pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dokonują wyboru przedszkola zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (maksymalnie 3 przedszkola).

 

 1.  Przedszkole, które rodzice/opiekunowie prawni wybrali na pierwszym miejscu, nazywane jest Przedszkolem 1-ego wyboru.

 

 1.  Kwalifikowanie dzieci odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.

 

 1.  Liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

 

 1.  Punkty za spełnienie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

            - zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które spełnia dziecko.

- dostarczono do Przedszkola 1-ego wyboru wydrukowany i podpisany przez
rodzica/opiekuna prawnego wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. 

            Niezłożenie w terminie zgodnym z harmonogramem naboru wniosku do przedszkola
            I-go wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji
.

            - sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w systemie.

II. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych.

Nabór w/w dzieci odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. Przyjmowane są dzieci

w wieku od 3 do 8 lat.

 

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci starający się o przyjęcie do placówki zobowiązani są do złożenia  w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Górne Młyny 5 w Bolesławcu w terminie zgodnym z harmonogramem naboru, następujących dokumentów:

- wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola (wniosek do pobrania w przedszkolu),

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający
w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,

- dokumentacji medycznej,

- opinii.

O zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora, po przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami i obserwacji dziecka. Rodzice dziecka powinni odwiedzić przedszkole razem z dzieckiem jeszcze przed dokonaniem kwalifikacji w terminie indywidualnie umówionym z dyrektorem przedszkola. Umożliwi to dokonanie wstępnej diagnozy funkcjonalnej dziecka  i trafnej kwalifikacji do grupy wiekowej.

III. Składanie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola

Warunkiem koniecznym do umieszczenia dziecka na liście ostatecznie przyjętych do przedszkola jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego, w wyznaczonym terminie, oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola.

Uwaga:

Niezłożenie przez rodzica/opiekuna prawnego w wyznaczonym terminie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

IV. Tryb odwoławczy

W przypadku zakwestionowania przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka wyników rekrutacji, dopuszcza się możliwość wniesienia pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego publicznego przedszkola. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic/opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, służy skarga do sądu administracyjnego.

V. Warunki i kryteria przyjęć:

Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest jego zamieszkanie na terenie miasta Bolesławiec.

W przypadku większej liczby dzieci spełniających w/w warunek niż liczba wolnych miejsc,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W/w kryteria mają jednakową wartość.

 

W przypadku, kiedy dzieci uzyskały taką samą liczbę punktów lub przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap rekrutacyjny, w którym są brane pod uwagę tzw. „kryteria gminne” określone przez Radę Miasta Bolesławiec - Uchwała Nr XXXIV/358/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca  2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=178368

 

1) Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą własną działalność gospodarczą lub studiują w systemie dziennym oraz dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

2) Dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług miejskich przedszkoli publicznych.

3) Dziecko, którego tylko jeden rodzic/opiekun prawny jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzi własną działalność gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym.

 

VI. Sposób dokumentowania spełniania kryteriów ustawowych:

Ad. 1) dla „wielodzietność rodziny kandydata - oświadczenie o wielodzietności (wychowujących troje lub więcej dzieci) rodziny dziecka o następującej treści:

„Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że moje dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, składającej się z trojga lub więcej dzieci”. Załącznik nr 1.

 

Ad. 2) dla „niepełnosprawność kandydata” – oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata.

Ad. 3) i ad. 4) dla „niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata”- oryginał orzeczenia orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

Ad. 5) dla „niepełnosprawność rodzeństwa kandydata” - oryginał orzeczenia  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata.

Ad. 6) dla „samotne wychowywanie kandydata w rodzinie” - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem o następującej treści: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że wychowuję samotnie dziecko………… (imię i nazwisko dziecka) ………….. i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem”. Załącznik nr 2.

 (Samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie[1] o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

Ad. 7) dla „objęcie kandydata pieczą zastępczą” – oryginał dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokument może być Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) składany także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów określonych przez Radę Miasta Bolesławiec:

Ad. 1), Ad. 3) dla „dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie są zatrudnieni w pełnym

 wymiarze czasu pracy, prowadzą własną działalność gospodarczą lub studiują w systemie dziennym oraz dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko” ,”dziecko, którego tylko jeden rodzic/prawny opiekun jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzi własną działalność gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym” - oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzający zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów lub zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej z podaniem numeru NIP, następującej treści: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,
że prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………….., adres………………, NIP………………………….”. Załącznik nr 3.

 

Ad. 2) dla „dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług miejskich  przedszkoli
publicznych”,
wpis PESEL rodzeństwa na Wniosku Zgłoszenia Dziecka (Nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy w roku szkolnym 2016/2017 edukację przedszkolną).

 

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z Ustawy o systemie oświaty oraz kryteriów określonych przez Radę Miasta Bolesławiec, nie będą one uwzględniane
w procesie rekrutacji.

VII. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub w trakcie roku szkolnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, prowadzone według zasad postępowania ogólnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
 4. Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 r. poz. 1985)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)

 

 

 

 [1] Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka . Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.
Serdecznie zapraszamy na dni otwarte naszego przedszkola
22 kwietnia w godzinach 10.00-13.00


NAGRODY PREZYDENTA MIASTA

ZA PROMOCJĘ MIASTA W ROKU 2016

RELACJA FOTO


23 marca 2017 r. w sali kina „Forum” Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki nastąpiło uroczyste wręczenie nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2016 roku. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie.
Nagrody w dziedzinach nauka, kultura, działalność społeczna i sport przyznaje Prezydent Miasta Bolesławiec, na wniosek uprawnionych podmiotów, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec.
Z ogromną radością informujemy, iź nasze Przedszkole otrzymało nagrodę w dziedzinie nauka

RELACJA VIDEO,

 W NASZYM PRZEDSZKOLU

WITAMY WIOSNĘ I OBCHODZIMY

ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA

 

 

 


DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI-

ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB

Z ZESPOŁEM DOWNA 

 

W geście solidarności z osobami z zespołem Downa załóżmy tego dnia kolorowe skarpety, najlepiej nie do pary. Ten spontaniczny, niecodzienny gest ma celu

zamanifestowanie odrębności, z której poczuciem na co dzień

zmagają się osoby z zespołem Downa.

 

 Kolory przewodnie Światowego Dnia to granatowy i czerwony. Zachęcamy jednak do założenia skarpetek w różnych, wesołych kolorach – w paski, w kropki, pstrokate,

a najlepiej nie do pary. Im bardziej będą one oryginalne, tym lepiej. W ten sposób, zwracając uwagę na siebie, zwrócimy uwagę również na potrzeby 60 tys. osób

z zespołem Downa, które żyją w Polsce.

 

Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również

z istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu.

 

Z tej okazji na całym świecie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną  i integracja z nimi.

Kolorowe skarpetki nie do pary to symbol niedopasowania społecznego i genotypowego

z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.

 

Pomysłodawcą był Stylianos E. Antonarakis – genetyk z uniwersytetu w Genewie,

a inauguracja WDSD miała miejsce w Singapurze 21 marca 2006 roku zorganizowana przez angielską organizację Down's Syndrome Association (DSA).

 

Przebieranki czyli "ZABAWA KARNAWAŁOWA"

 

 

 

 

 W ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM grupę II RYBKI odwiedziła bolesławiecka autorka książęk terapeutycznych dla dzieci pani Grażyna Hanaf.

Dzieci rozmawiały o marzeniach, słuchały książki o Garbusce i malowały maszynkę do spełniania życzeń było fantastycznie.

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu "Arteterapia kluczem do dobrej integracji" 12 października odwiedzili nas zaprzyjaźnieni koledzy i koleżanki z czeskich przedszkoli. Wszystkie dzieci mogły doświadczyć nowych technik, któreych nauczyliśmy się na szkoleniu  w Swieradowie Zdroju. Jak zwykle wszyscy dobrze się bawili. Na zakończenie wizyty nauczycielki z naszego przedszkola przygotowały przedstawienie o dzieciach, które niszczyły las.

Galerię zdjęć na dole strony zapraszamy !!!

 Relacja w Azart -sat ! 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu zakończyło realizację projektu „Autyzm – pomóż zrozumieć świat”. Podsumowanie projektu miało miejsce 8 grudnia 2016 r.

 

Głównym celem realizacji projektu było zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez kadrę edukacyjną oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi autystycznymi. W lipcu br. nauczycielki z przedszkola uczestniczyły w szkoleniu w Doetinchem (Holandia). Szkolenie dotyczyło nowatorskiej metody  pracy z dzieckiem autystycznym "Geef me de 5 ". Podczas pobytu w Holandii nauczycielki odbyły spotkanie z autorką metody „Geef me de 5” Colette de Bruin oraz zapoznały się działalnością ośrodka szkoleniowo – terapeutycznego „ Geef me de 5”.


3 Dni Łapania Innej Perspektywy

 

Czy pamiętasz kiedy po raz ostatni zachwyciłeś się czymś, mając w oczach iskierki typu wow? Kiedy przystanąłeś na chwilę, aby bez pośpiechu wsłuchać się w siebie i odkryć za czym tęsknisz?

 

3 Dni Łapania Innej Perspektywy
czytaj więcej

Galerie